Översikt Nabbenområdet, bild från WRS rapport.

Våtmark vid Nabben

Det är en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. Stadens ambition är att återställa våtmarker för att öka vattenkvaliteten.

Rening av dagvatten, för att förhindra att mikroplaster och andra farliga ämnen sprids till havet, är ett av flera viktiga steg för att förbättra vattenkvaliteten i Slemmern och Östersjön. Delar av det dagvatten som leds till Slemmern innehåller mikroskräp, det allra mesta av halterna kommer från trafiken. Det har konstaterats efter provtagning som gjorts vid badstränderna Nabben och Lilla holmen.

Arbetet med våtmarken vid Nabben fick sin start under 2016 och 2017 då Mariehamns stad deltog i programmet Baltic Sea City Accelerator. Programmet baserades på FNs hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals), ramdirektivet för vatten (Water Framework Directive) och HELCOMs ramverk. Under 2017 utvecklades planen för en våtmark och under sommaren 2019 färdigställdes våtmarken vid Nabben.

En multifunktionell våtmark

En våtmark minskar näringsläckaget och transporten av dagvattenrelaterade föroreningar som tungmetaller och mikroplast, samtidigt som fiskreproduktionen kan gynnas. Genom våtmarken kan cirka 1 miljon kubikmeter dagvatten renas, vatten som kommer från trafiknät och industriområden i Mariehamn men också från delar av grannkommunen Jomala. 

Projektet "Inga mikroplaster i Slemmern" har planerats av Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Det förverkligas till stor del genom EU-bidrag samt bidrag från Ålandsbankens Östersjöprojekt.

Sidan uppdaterades