Naturskyddsområden

I Mariehamn uppstår naturskyddsområden genom stadsplaneläggning. I dag finns sex naturskyddsområden placerade från norr till söder.

Norr i Österbacka och Kasberget, i centrala Mariehamn vid Västra Klinten och Lotsberget och i södra staden vid stranden vid Västra Ytternäs och i Espholm. Placeringarna redovisas på karta. Därtill finns vid Nabben i norra staden och vid Tullarns äng i innerstaden parker som planlagts på 1970-talet med bestämmelser innehållande skötseldirektiv som att dessa planer motsvarar dagens naturskyddsområden.

Utanför Mariehamn i Lemlands kommun, Järsö äger staden ett friluftsområde som genom detaljplan är ett naturskyddsområde.

Sidan uppdaterades