Ombyggnad av Ålandsvägen

Etapp 1 avser ombyggnad av ca 400 m gata på Ålandsvägen mellan Norra Esplanadgatan och Köpmansgatan. Informationen här nedan är endast en förenklad förhandsinformation om projektet ”ombyggnad av Ålandsvägen”. När ombyggnaden startar kommer fortlöpande mera information att publiceras här på denna sida om vilka arbetsmoment och trafikregleringar som gäller.

Vad ska göras och när?

 • Avtal med entreprenören Karlssons Schakt och Transport Ab tecknades den 26 januari. Arbetet med ombyggnaden skall pågå under perioden 20 mars–23 oktober 2017, med paus under semestertiden (från midsommar och hela juli).

Ombyggnaden av gata för etapp 1:

Hela gatuområdet byggs om, gatan har planerats med,

 • en gång och cykelväg på gatans östra sida.
 • cykelvägen asfalteras och får en bredd om 2,5m.

Gångytorna utförs med marksten av betong och får en bredd om 2,1m.

 • På Ålandsvägens västra sida en trottoar/gångväg med yta av marksten av betong och 2,7m bred (på några ställen något smalare).
  Alla gångytor utförs med yta anpassad för personer med funktionsnedsättningar, skyddsvägar och anslutande gångytor förses med ytor anpassade för olika funktionsnedsättningars behov av framkomlighet och tillgänglighet. 
 • Körytor för bilar utförs med asfalt, dock så att uppkörsramper och en del av gatan just före ramperna till de upphöjda korsningarna vid Norragatan och Nygatan utförs av granitsten,
  ramperna får en lutning om 10 cm på 2m (lutning 5%).

Korsningsområdena utförs av asfalt och körfilerna längs gatan, en i vardera riktningen, får en bredd om 3,50 m med en avskiljande granitstenlagd remsa om 0,5m mellan körfilerna.

 • Trafiksignalerna vid Ålandsvägen – Nygatan tas bort när etapp 1 byggs och nya signaler installeras vid Ålandsvägen – Styrmansgatan när etapp 2 utförs 2018.
 • All gatubelysning förnyas.
 • All parkering på gata (längs parkering) vid Ålandsvägen som omfattas av etapp 1 kommer att tas bort.
Sidan uppdaterades