Gatuarbete och trafikavstängning

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten i Mariehamn och vad som gäller om du behöver stänga av vägar för trafik.

Tillfälliga avstängningar och förändringar i trafik som staden planerar informerar vi om bland nyheterna på hemsidan.

Stänga av vägar som privatperson eller företagare

Om du behöver stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, då är du skyldig att försäkra dig om att arrangemanget är tillräckligt och korrekt utfört i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det gäller för alla typer av skyltningar och trafikledningsarrangemang på trottoarer, vägar och gator eller gång- och cykelbanor. För närmare information om regler och bestämmelser, vänligen ta kontakt med projektchefen på markenheten.

Du kan även hyra avstängningsmaterial som t.ex. skyltar, trafikbockar och blinkfyrar från oss. Kontakta projektchefen tfn 531 560 för prisuppgifter. 

Arbetsprogram 2019

Gatubyggnad, vatten och avlopp, parker

Tussilagogränd

 • Ombyggnad av vatten, avlopp och dagvatten samt ny gatubyggnad

Genvägen

 • Ombyggnad av vatten, avlopp och dagvatten samt ny gatubyggnad

Havsgatan, ny gc väg, samt nytt VAD mellan Skillnadsgatan – Mariegatan (forts från 2018)

 • Nybyggnad av vatten och avlopp i Havsgatan (avsnitt gatuköket Draken – Mariegatan)
 • Ny gc väg längs Havsgatans östra sida, från Skillnadsgatan till Stora gatan

Neptunigatan, ny gc väg Norragatan – Stora gatan, ombyggnad VAD

 • Ombyggnad vatten, avlopp och dagvatten mellan Norragatan – Norra Esplanadgatan
 • Gc väg norrifrån längs Neptunigatan östra sida förlängs vidare från Norragatan till Stora gatan

Styrmansgatan

 • Ombyggnad vatten, avlopp och dagvatten från Idrottsgatan ca 50 mot öster

Parkstigen

 • Om- och nybyggnad av vatten, avlopp och dagvatten

Nabben våtmark

 • Nybyggnad av våtmark för rening av dagvatten från norra staden och Jomala

Södra Lilläng

 • Projektering för utbyggnad av bostadsområdet Södra Lilläng, byggstart november/december 2019

Övriga projekt:

 • Beskärning av Esplanadens lindar fortsätter även 2019 och fortgår ännu något år framöver.
 • Tillgänglighets program, förbättringar vid främst övergångsställen
 • Lilla Holmen, förbättringar av tillgänglighet, renovering av anläggningar och broar
 • Asfaltåtgärder för gator och gc leder
 • Trottoarrenoveringar
Sidan uppdaterades