Taxor & avgifter

Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 01.01.2020

AVGIFTER SOM UPPBÄRS FÖR VISSA AV SAMHÄLLSTEKNISKA AVDELNINGEN UTFÖRDA UPPGIFTER  
1 §    
För karta som uppgjorts för ansökan om byggnadslov erläggs  105,00
För undersökningar som krävs för förnyande av karta erläggs  46,25
    momsfria
2 §    
Officiell tomtkarta   55,00
    momsfria
3 §    
För kopia av eller utdrag ur färdig karta och för styrkande av kopias eller utdrags riktighet, uppbärs avgift med tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets gällande beslut om lösen för avskrifter och kopior av samt utdrag ur handlingar, upprättade på åtgärd av fastighetsingenjor och tombokförare.
     
   
För uppgörande av andra än i 1 § avsedda kartor, för vilkas del avgift inte särskilt fastställs, samt för andra än i 2 § avsedda kopior, ävensom för utfärdade intyg, erläggs ersättning enligt de verkliga kostnader som uppdraget medfört.
 
5 § exkl.moms inkl.moms
Mätningsgrupp med utrustning 42,92 53,22

 

ÅTERSTÄLLANDE AV UPPGRÄVDA ASFALTYTOR    
       exkl.moms inkl. moms
    0 - 10 m2  per m2 68,89 85,42
  10 -  50 m,per m2 47,43 58,81
  50 - 300 m-”- 36,59 45,37
  >   300 m2    -”- 25,54 31,67
       
AVGIFT FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄSMATTOR     
        exkl.moms inkl. moms
  0 -  99 m2 , per m2 21,22 26,31
  100 - 499 m2  -”- 18,68 23,16
  För större ytor kan avtalas om återställande till själv­kostnadspris.  
       
ARRENDEAVGIFT FÖR TRÄDGÅRDSLOTTER   
             momsfri  
  per styck och år 43,62  
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV PARKMARK   
        exkl.moms inkl. moms
  - grundavgift 123,71 153,40
  - för parkmark  per m2 och vecka 0,187 0,23
       
  För parkmark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt vid huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
       
AVGIFT FÖR TEMPORÄR INTAGNING AV GATUMARK    
        exkl.moms inkl. moms
  grundavgift 125,57 155,71
  - för körbana  per m2 och vecka 0,259 0,32
  - för sidoområde per m2 och vecka 0,187 0,23
       
  För gatumark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt för huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %. 
   
TIMAVGIFTER FÖR ARBETE, FORDON OCH MASKINER
  Timdebitering för arbete exkl.moms inkl. moms
  - samhällstekniska avdelningen (park-/gatuarbeten, va-verket, mätningsenheten) 42,77 53,03
  - efter normal arbetstid 87,98 109,09
       
  Fordonsdebitering per timme    
  - lastbil (utan förare) 27,46 34,05
  - självgående sopmaskin 51,86 64,30
  - traktor 22,85 28,33
  - lastmaskin 25,89 32,11
  - gräsklippare 25,89 32,11
  - 4 wd truck/skåpbil 18,28 22,67
  - lastbilssopmaskin 53,29 66,08
       
Sidan uppdaterades