Trafiknät

Trafiknätet funktionsindelas med avseende på den tunga trafiken (bilar, bussar, utryckningsfordon) och GC-trafiken (gående och cyklister).

Stadens mål är

 • att utveckla på basen av tillämpliga delar av Trafiknätsanalysen 2003 stadens trafiknät
 • att förbättra på basen av Trafiksäkerhetsprogram för Mariehamns stad 1998 trafiksäkerheten
 • att minska landsvägarnas negativa inverkan på miljön
 • att differentiera trafiknätet i infarter/huvudgator och lokalgator
 • att sänka trafikens hastigheter
 • att leda biltrafiken på det befintliga gatu- och vägnätet
 • att inte bygga nya trafikleder i parkmark
 • att eliminera eller minska obehövlig biltrafik i bostadsområden
 • att komplettera och göra GC-trafikens huvudleder kontinuerliga, trafiksäkra och smidiga varvid skolvägarna prioriteras
 • att utveckla i samarbete med grannkommunerna och landskapsregeringen GC-trafikens huvudleder över kommungränsen samt
 • att utveckla kollektivtrafiken så att den är heltäckande visavi bostads-, institutions-, skol- och arbetsplatsområdena, bekväm och väl fungerande på stadsinvånarnas villkor


Inom staden finns följande typer av allmänna vägar

 • landsväg
 • bygdeväg
 • kommunalväg
 • gator och annat område som är upplåtet för allmän trafik eller som allmänt används för trafik

Infarter och huvudgator

Stadsområdet är anslutet till tre infartsvägar:

 • Landsväg 1 (Eckerövägen)
 • Landsväg 2 (Nya Godbyvägen)
 • Landsväg 3 (Lemlandsvägen) samt till Järsövägen

Inom stadsområdet utgör följande vägar huvudgator:

Nordsydliga

 1. Järsövägen från Gripen – Västra Ytternäsvägen – Ålandsvägen – Västerleden (Västra utfarten)
 2. Österleden
 3. Östernäsvägen (utanför Östernäs)
 4. Havsgatan (från Stora gatan söderut)
 5. Hamngatan (från Stora gatan söderut)
 6. (Gamla) Godbyvägen (från Bolstavägen till stadsgränsen)

Öst-västliga

 1. Skillnadsgatan
 2. Stora gatan
 3. Styrmansgatan
 4. Sjukhusvägen – Lemlandsvägen
 5. Bolstavägen
 6. Fiskehamnsvägen

Riktlinjer

 • Hastigheten för huvudgata är 50 km/h förutom i de korsnings-områden där säkerheten för den lätta trafikens passager garanteras enligt karta gång- och cykelpassager.
 • Huvudgata skall alltid förses med separat cykelbana antingen på ena eller båda sidor.

I generalplanen behandlas följande huvudgator och trafikfrågor separat: Ålandsvägen, tunnel Västra Ytternäsvägen – Österleden, Österleden, Västerleden, Stora gatan, Sjukhusvägen och Västra Ytternäsvägen.

Lokalgator

De gator som inte ingår i huvudgatunätet är lokalgator där säkerhet och framkomlighet för gående och cyklister bör vara dimensionerande. Bilisternas anspråk på färdhastighet får stå tillbaka bl.a. för de lätta trafikanternas anspråk på att kunna korsa bilarnas körbana säkert eftersom målpunkter ofta finns längs båda sidor på alla lokalgator. Hastighetsbegränsningen i bostadsområdena skall vara 30, 40 eller 50 km/h.

Genomfartstrafik kan minskas eller elimineras genom olika fysiska åtgärder (se trafiknätsanalysen) avstängningar, enkelriktningar och liknande åtgärder i trafiknätet. Inom bostadsområde är cykelnätet i regel på gata.

Gång- och cykelvägar

Stadens målsättning för gång- och cykeltrafiken är att skapa trafiksäkra skolvägar och att öppna ett sammanhängande nät av öst-västliga och nord-sydliga leder, så att lätta trafiken skall få minst lika goda valmöjligheter som biltrafiken. Alla in- och utfartsvägar skall förses med separerade GC-vägar och strandparkerna ska göras tillgängliga för fotgängare.

På kartan redovisas med blå färg bef. GC-vägar och gångstigar och med rött nödvändiga kompletteringar.

På 30-område är cykelnätet i regel på gata. Till den delen är blå eller röd beteckning en redovisning av nätets struktur.

Gång- och cykelpassager

Stadens målsättning är att utveckla ett tätt och ändamålsenligt GC-nät som ger lätta trafiken samma standard vad gäller valmöjligheter och kontinuitet som biltrafiken redan har. 
   
Där GC-led möter huvudled (50 väg) bör planskild korsning utbyggas, speciellt om terrängförhållande är gynnsamma.

Inne i stadsmiljö kan andra trafiksäkerhetsåtgärder tillgripas (se Trafiknätsanalysen).
 
LÄS MER

Generalplan – Del 2

Sidan uppdaterades