Skydd av miljöer och objekt

Byggnadslagen och byggnadsförordningen förutsätter att stadsplaneringen och byggnadslovgivningen särskilt skall beakta att estetiska och kulturhistoriska värden inte förstörs (Plan- och bygglagen §§ 1, 26 och 65 samt plan- och byggnadsförordningen § 7).

Som en väsentlig del av generalplanen ingår därför en redovisning av olika skyddsvärda byggda miljöer och en inventering av det skyddsvärda byggda kulturarvet.

Redovisningen är indelad i fyra avsnitt

 • bebyggelseklassificering
 • arkitektoniska specialområden
 • skyddsobjekt

BEBYGGELSEKLASSIFICERING
Stadens stadsbild är uppbyggd av områdesvisa särdrag som grundar sig på olika historiska och arkitektoniska utvecklingsskeden.

( HI ) Kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull stadsbild.
Inom detta område bör den äldre värdefulla bebyggelsen bevaras och nybyggnation ske med särskild hänsyn tagen till den kulturhistoriska stadsbilden.

( A ) Arkitektoniskt relativt helgjutna områden

Områden som bebyggts under kort tid och därigenom fått en enhetlig och tidstypisk prägel betecknas som A-område, arkitektoniskt relativt helgjutet område. Här kan ogenomtänkta tillägg förstöra helhetsbilden.

( R ) Rehabiliteringsområden

Områden med motsägelsefull bebyggelse där stadsbilden kan förbättras genom nybyggnation betecknas R, rehabiliteringsområde. Här bör nybyggnader omsorgsfullt anpassas till den traditionella stadsbildens karaktär.

ARKITEKTONISKA SPECIALOMRÅDEN
Staden har fyra viktiga stadsbildsaxlar:

 • de två korsande esplanaderna
 • affärslivets, kulturens och administrationens axel längs
 • Slemmern samt
 • färjhamnen och sjöfartskulturens axel vid Svibyviken


Stadens färjhamn

Under snart 50 år har västra hamnen genomgått en oavbruten utbyggnadsprocess för en successivt växande färjtrafik. Trots att detta är stadens viktigaste ansikte mot merparten av turisttrafiken har behovet av estetiska och stadsbildsmässiga kvaliteter inte i tillräcklig grad uppmärksammats vid planeringen av byggnader och anläggningar på hamnområdet. Resultatet är i dag en hamn med god trafikkapacitet men med föga genomtänkt stadsbild.

SKYDDSOBJEKT
Skyddsvärda byggnader indelas i tre grupper:

Kategori A. Arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefull byggnad, bör K-märkas.

Kategori B. Stadsbildsmässigt värdefull byggnad, bör K-märkas.

Kategori C. Byggnad som stöder stadsbilden, kan K-märkas.

Bedömningskriterier för skyddsobjekt:

 • autenticitet vad gäller arkitektonisk stil och material
 • kulturhistoriskt värde
 • teknisk kondition
 • representativitet
 • grad av unikum samt
 • om objektet är en värdefull del av stadens och platsens kulturarv.

Den karta (Karta -skyddsobjekt) som berör K-märkningen är information och utgör inte en bindande del av generalplanen.
 
LÄS MER

Generalplan – Del 2 Plan samt del 3 Bilagor

Sidan uppdaterades