Parker, grönområden och torg

I Mariehamn har den lummiga stadsgrönskan och de unika kultur-landskapen stor betydelse för stadens karaktär och identitet. Stadsbornas hembygdskänsla bygger på tradition, trygghet och trivsel som staden erbjuder sina invånare. Dessa betingelser förstärks av den grönstruktur som skapar ramen för hela stadsbebyggelsen.

I Mariehamn byggs den säregna landskapsbilden upp av den karaktärsfulla topografin, av havet som breder ut sig i vikarna på stadens båda sidor, av skärgårdsnaturen och av den till stora delar bevarade trästadsbebyggelsen med tillhörande tomtgrönska.

Natur- och parkstråk binder samman grönytor och erbjuder möjlighet till aktivt friluftsliv. Samtidigt utgör grönområdena ett viktigt ekologiskt nätverk för både djur och växter. Grönytorna presenteras enligt en indelning som gjorts utgående från grönytans krav på skötsel.

Under rubriken Naturområden beskrivs områden och landskap som till sitt yttre är naturliga och som kräver tämligen litet underhåll.

Under rubriken Nord-sydliga grönkorridorer lyfts de områden fram som bildar gröna kilar och band mellan parkerna och naturområdena.

Under rubriken Stadsparker och allégator presenteras de anlagda grönytor och den övriga stadsbildsmässiga grönska som kräver betydligt mer skötsel.

Under rubriken Fickparker initieras en idé att omforma dels ett antal centrumnära brandgator och dels strategiskt belägna småparker i ytterområdena till gröna oaser till nytta och nöje för alla stadsbor.

Slutligen dokumenteras under rubriken Torg befintliga och framtida platsbildningar.

LÄS MER

Generalplan – Del 2

Sidan uppdaterades