Exploateringstal

Med exploateringstal förstås förhållandet mellan byggnadsrätt och tomtareal.

Exempelvis har en 1.000 m² tomt med 250 m² byggnadsrätt exploateringstalet 0,25 (250/1.000=0,25). Om byggnadsrätten är lika stor som tomtarealen är e=1,0. Är byggnadsrätten dubbelt så stor som tomt-arealen är e=2,0 etc.

I alla stadssamhällen tenderar e-talet i regel att vara högst i centrum och faller mot periferin. Så även i Mariehamn. I området i stadens absoluta centrum, där våningstalet kan uppgå till IV–VI, definieras exploateringstalet i stadsplan samtidigt som man uppgör ett s.k. utformningsprogram.

Byggnadsrätten förutsätter att byggherren kan redovisa tillräckliga friytor samt tillräckligt antal parkeringsplatser på eller under tomt eller köp enligt avtal i stadens allmänna underjordiska parkeringar.

I utformningsprogrammet kan arkitektoniska detaljer som färg, fasadmaterial, fönster och liknande styrning medtas. Detta innebär att i absoluta centrum skulle e-talet inte på förhand vara fastslaget.

Allmänna tomter har i regel samma e-tal som omkringliggande bebyggelse. E-talet för hotelltomter i innerstaden har oberoende av placering varit 0,9 vilket nu föreslås efter in casu behandling kunna variera upp till 1,2.

Då e-talet anges med ett intervall gäller följande riktlinjer för stadsplaneringen:

Ett högre e-tal kan användas

 • på tomter som gränsar till zon med högre e-tal
 • på hörntomter
 • på tomter där särskilda främst stadsbildsmässiga skäl talar för det.

Ett lägre e-tal används

 • på tomter som gränsar till zon med lägre e-tal
 • på mellanliggande tomter
 • på tomter där särskilda skäl såsom hänsyn till stadsbilden eller skyddsobjekt talar för det.

E-talet används i princip endast för våningsyta ovan mark. Under mark belägna ytor får inte användas för arbete eller kommersiell service utan främst för fastighetens interna behov (parkering, förråd).

Utöver den byggnadsrätt som härleds ur e-talen (grundbyggnads-rätten i stadsplanen) kan tilläggs-byggnadsrätt erhållas generellt för:

 • energibesparande ytterväggar (tjockare än 25 cm) 5%
 • utrymningstrappor på vissa villkor 15 m² / trappa och våning
 • handikappanpassad hiss 5 m² / våning


Efter särskild prövning utanför absoluta centrum för:

 • bostäder i takvåning enligt särskilda villkor för stadsbilds-  rehabilitering
 • kommunikationsytor och överglasade ytor 3% resp. 3%
 • stadsbildsrehabilitering (15 objekt Sfmge 17 § 2002) *
 • underjordiska utrymmen under stadens mark, efter prövning enligt ändamålsenlighet
 • garage på egnahemstomter 30 m² våningsyta.

* Till de delar ett förhöjt e-tal täcker in stadsbildsmässigt motiverad tilläggsbyggnadsrätt förfaller denna.

Sidan uppdaterades