Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer en ordförande och en viceordförande. Stadsarkitekten är föredragande i nämnden.

Nämnden har hand om de uppgifter som bildar förutsättningarna för samhällsbyggandet i staden, medan stadsarkitektkansliet har hand om stadsutvecklingnämndens verksamhet. En verksamhet som regleras av lagar, förordningar, stadens byggnadordning och av fullmäktige godkända dokument.

Till ansvarsområdena hör generalplanering och annan översiktlig planering, detaljplanering och byggnadsskydd. Detaljplaner för nyplanerade områden och genomgripande detaljplaneändringar ska även behandlas av infrastrukturnämnden.

Läs mer om stadsutvecklingsnämndens uppgifter och beslutanderätt i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2020–2023 leds stadsutvecklingsnämnden av fyra män och fyra kvinnor.
 

 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Barbro Sundback, ordförande Soc Jessy Eckerman Soc
 Tom Forsbom, vice ordförande Msm Camilla Hägglund-Palmqvist Msm
 Dexter Mäkelä Soc Kaveh Bahar Soc
 Siv Forsbom Msm Roger Jansson Msm
 Michele Ferrari Lib Roger Johansson Lib
 Anna Sjöwall Hi Kerstin Kronqvist Lib 
 Ann Gottberg Ocå Stig Grönlund Ocå
Pelle Hägglund Ocå Jill Fredrickson Ocå

Sammanträden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel tisdagar med start kl.18.30 en gång i månaden. Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Stadsmiljönämnd från 2024

Stadsmiljösektorn styrs av tre nämnder fram till och med 31.12.2023; infrastrukturnämnden, stadsutvecklingsnämnden och byggnadsnämnden.

Från och med år 2024 ersätts nämnderna för infrastruktur samt stadsutveckling av stadsmiljönämnden. Byggnadsnämnden fortsätter att fungera som stadens byggnadstillsynsmyndighet.

För mer information om nämndernas ansvar, uppgifter och befogenheter läs mer i stadens förvaltningsstadga.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.