Sporrande lönepolitik

Bakgrund

Inom staden tillämpas följande kollektivavtal som innehåller bestämmelser om anställningsvillkor och lönesättning: Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn (UKTA), Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) och Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA).
Under de senaste åren har utvecklingen gått mot en lönesättning som baserar sig på en värdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Denna lönesättningsmodell förverkligades inom TS-avtalet år 1996 och inom AKTA-avtalet år 2002. Inom UKTAavtalet är denna lönesättning möjlig för vissa tjänsteinnehavargrupper och på kommande för hela avtalet , inom TIM-AKA håller man som bäst på och verkställer denna lönesättning.

Avtalen ger också möjligheter till utbetalande av individuella tillägg, som baserar sig på individuella arbetsprestationer. Denna möjlighet har tillsvidare använts inom TS-sektorn och regler för individuellt tillägg utarbetas för AKTA-sektorn.

Övergripande mål

Alla anställda har en konkurrenskraftig lön.

STRATEGI

Lönesättningen skall basera sig på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och individens och arbetsplatsens arbetsprestationer. Kriterierna för lönesättningen görs klara och tydliga så att samtliga anställda känner till dem.

ÅTGÄRDER

  • Manualer för hur lönerna fastställs utarbetas
  • Individuella lönetillägg tas i bruk
  • Resultatarvoden tas i bruk

Unika och flexibla lönesättningsmodeller som uppfyller kraven på rättvisa och objektivitet. Sambandet mellan arbetsgivarens förväntningar och utförda prestationer skall tydligt avspegla sig i lönen.

ÅTGÄRDER

  • Staden fortsätter att tillsammans med de fackliga organisationerna utarbeta och utveckla reglerna och metoderna för lönesättningen.
Sidan uppdaterades