Rekrytering

Bakgrund

Staden hade 31.12.2003 786 st av stadsfullmäktige godkända anställningsförhållanden motsvarande 740,04 årsarbetare. Av dessa var 391 inrättade tjänster och 395 arbetsavtalsförhållanden. Hur anställningsförhållandena fördelar sig på olika verksamheter framgår ur tabellen nedan:

PERSONAL 2003
Årsarb. 
Stadsledningen 34,78
Byggnadsnämnden 3,00
Miljövårdsnämnden 2,40
Räddningsnämnden 34,59
Allmän social vht 35,10
Barnomsorg 159,89
Omsorg . handikapp 78,22
Trobergshemmet 52,02
Skolnämnden 133,06
Kulturnämnen 25,39
Medborgarinstitutet 14,30
Pommernämnden 4,00
Fritidsnämnden 32,47
Tekniska nämnden 83,77
El-verket 15,70
VA-verket 16,23
Hamnnämnden 16,52
Stadsplanenämnden 4,60
Sammanlagt 740,04

Enligt gällande pensionslagstiftning kommer ca en tredjedel av stadens personal att gå i ålderspension under de närmast följande 10 åren. Till antalet flesta pensioneringar kommer att ske inom skolförvaltningen, barnomsorgen, allmän teknisk verksamhet och stadsledning.

Antal pensioneringar fram till år 2010 enligt förvaltning

Övergripande mål

Stadens goda anseende gör, att man alltid lyckas anställa den personal som behövs.

STRATEGI

Utgående från stadens övergripande framtidsvision och servicestrategi görs årligen inom varje verksamhet en noggrann bedömning av både det lång- och det kortsiktiga personalbehovet.

ÅTGÄRDER

  • Stadens ledning utformar stadens övergripande vision och målsättningar samt uppgör en strategi för serviceproduktionen. Dessa konkretiseras även av respektive nämnd och förvaltningsledning.
  • Budgetdirektiven omarbetas så, att förvaltningarna har i uppdrag att i underlaget till den årliga budgeten presentera en noggrann bedömning av det framtida personalbehovet.

Professionella, etiska och smidiga rekryteringsrutiner, som är enhetliga för stadens samtliga verksamheter utarbetas.
Alla de personer, som deltar i rekryteringsprocessen förstår, att de i kontakten med sökandena handhar en betydelsefull del av stadens marknadsföring.

ÅTGÄRDER

  • En manual för rekryterare uppgörs. I den beskrivs hur man inrättar ett anställningsförhållande och uppgör en s.k. kravprofil på den som skall anställas till hur man kontaktar sökanden, intervjuar, tar referenser, återkopplar och sist och slutligen på ett lyckat sätt introducerar den nyanställde i sitt arbete.
  • Enhetliga introduktionsrutiner utarbetas. (t.ex. Välkommen på jobb-folder, informationstillfällen för nyanställda)
  • För stadens platsannonser utformas ett enhetligt och "slående" utseende. En gemensam logo tas fram, likaså en kort ingress med uppgifter om staden som arbetsgivare.

För att kunna rekrytera personal även inom sådana branscher där det eventuellt råder eller kommer att råda brist på arbetskraft gör staden en målmedveten satsning på att delta i rekryteringsmässor, göra besök i löroanstalter, marknadsföra inom kringliggande regioner och försöka påverka utbudet av utbildningstillfällen.

ÅTGÄRDER

  • En arbetsgrupp utses, vars uppgift är att planera, organisera och förverkliga de externa, allmänna rekryteringsåtgärderna.
  • För att göra det lättare att rekrytera personal från kringliggande regioner underlättas möjligheterna till pendling och till ett flexibelt arbetstidsarrangemang.
  • Lockande personalförmåner utvecklas.
Sidan uppdaterades