Kompetensutveckling

Bakgrund

Utvecklingen går allt mera emot att man inom organisationer måste ha en förmåga att aktivt följa omvärlden och snabbt reagera på signaler, krav och behov. Detta ställer krav på flexibilitet och en fortlöpande förnyelse av den samlade kompetensen.

Kompetens är skicklighet eller förmåga att utföra en viss aktivitet och innefattar

 • kunskaper
 • färdigheter
 • erfarenheter
 • värderingar och attityder
 • kontakter och kontaktnät

Med kompetens avses alltså inte enbart den formella behörigheten utan kompetens innebär såväl kunskaper, färdigheter som vilja.

Personalen inom kommunsektorn överlag har stor yrkesskicklighet och i regel en hög utbildningsnivå.

Övergripande mål

Staden är en omvärldsorienterad och förändringsinriktad organisation, en s.k. "lärande organisation"

STRATEGI

Staden har kunskap om vilken kompetens som finns i organisationen samt vilken kompetens som behövs nu och i framtiden.
Hela organisationen känner till stadens visioner, vilka mål man arbetar mot och hur man tillsammans vill nå dem.

ÅTGÄRDER

 • En kompetenskartläggning görs bland personalen.
 • Personalen informeras och görs delaktiga i stadens strategier och målsättningar.
 • Alla anställda medverkar till att utgående från stadens servicestrategi upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan.
 • Utreds möjligheterna till EU-bidrag för kompetenskartläggning och kompetensutvecklingsplaner.

De anställda ges möjlighet till delaktighet både då det gäller att analysera problem i den löpande verksamheten och i utvecklingsarbetet. Alla uppmuntras till att söka ny kunskap och nya sätt att arbeta på. Vars och ens eget ansvar för att upprätthålla kompetensen betonas.
Stadens ledare ombesörjer att det på varje arbetsplats finns en god inlärningsmiljö.

ÅTGÄRDER

 • Utgående från den individuella kompetensutvecklingsplanen ges den anställda möjlighet att delta i utbildningstillfällen.
 • På arbetsplatserna utarbetas rutiner som gör det möjligt för organisationen som helhet att ta till vara de enskilda personernas ökade kompetens.
 • Team bildas kring särskilda arbetsuppgifter, även över förvaltnings- och avdelningsgränser.
 • Man påbörjar ett aktivt kvalitetsarbete inom stadens samtliga förvaltningar och som redskap tar man i bruk ett gemensamt, av stadsstyrelsen godkänt, kvalitetsverktyg.
 • Möjligheterna till arbetsrotation utreds och förverkligas.
Sidan uppdaterades