Inledning

Inom de närmaste 10 åren kommer ca en tredjedel av stadens anställda, dvs 280 personer, att gå i ålderspension. Som jämförelse kan konstateras, att antalet ålderspensioneringar under de gångna 10 åren var 90 personer.

Samtidigt håller det på att ske en förändring i utbudet av arbetskraft. Antalet äldre ökar och antalet yngre minskar. Utbudet på arbetskraft minskar totalt sett. Konkurrensen om den arbetskraft som finns kommer att hårdna.

Befolkningsprognoserna visar att andelen äldre av totalbefolkningen ökar. Småningom minskar andelen barn och unga. Detta betyder att det finns skäl att se över servicestrukturen.

Utvecklingen är likartad i hela Norden och stora delar av Europa.
Olika projekt har startats i dessa länder för att stöda kommunerna i deras strävanden att behålla och rekrytera den personal som behövs.
I Finland har Finlands Kommunförbund, Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunernas pensionsförsäkring startat projektet Kommunjobb – toppenjobb" och i Sverige har man inom Svenska kommunförbundet ett projekt som kallas "Ett bättre jobb... "

I Mariehamns stad har stadsfullmäktige i samband med budgeten för år 2003 bestämt att staden skall göra ett konkret personalstrategiskt handlingsprogram över frågor som gäller

  • rekrytering,
  • kompetensutveckling
  • motiverande lönepolitik; och
  • arbetshälsa.

För detta uppdrag har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgruppens medlemmar är personalchef Ritva Bergholm, skoldirektör Berit Dahlin (-30.11.2003), skoldirektör (stadssekreterare - 30.11.2003) Mari-Ann Kullman, barnomsorgschef Bo Nygård och avdelningschef Lars-Göran Åström.
Arbetsgruppen har tagit sig arbetsnamnet "REKO-gruppen".
Gruppen höll sitt första möte 2.4.2003.

Arbetsgruppens uppdrag har varit att göra ett personalstrategiskt
program med hjälp av vilket man försäkrar sig om att staden både nu och i framtiden inom alla verksamheter

  • har tillräckligt med personal, som har rätt kompetens, som är motiverad och engagerad och som har en konkurrenskraftig och sporrande lön
  • har väl fungerande arbetsplatser där människor trivs, utvecklas och tar ansvar.

Avsikten med detta personalstrategiska program är således att klarlägga stadens allmänna personalstrategi och föreslå konkreta förvaltningsövergripande åtgärder i syfte att nå ovan relaterade allmänna målsättning.

Det skall också vara ett verktyg för ledningen, både för beslutsfattarna och för cheferna. Det skall tydliggöra stadens personalpolitik för personalen samt garantera att personalärendena sköts på ett konsekvent sätt i hela organisationen.

Programmet, i synnerhet till den del det gäller konkreta åtgärder, skall regelbundet utvärderas och vid behov revideras.

I detta personalstrategiska program har man utformat en vision (en bild av ett önskvärt tillstånd) för Mariehamns stad som arbetsplats. Man har också ställt övergripande mål gällande rekrytering, kompetensutveckling, lönepolitik och arbetshälsa. Strategin (ett medvetet linjeval för att uppnå ställda mål) informerar om den personalpolitik som staden skall bedriva för att nå de övergripande målen och innehåller också konkreta åtgärder.
Programmet innehåller även en värdegrund som bör genomsyra hela organisationen. Då såväl stadens politiker som stadens personal verkar i enlighet med dessa värderingar kommer man att kunna förverkliga programmet på ett sätt som ytterligare stärker stadens anseende som en attraktiv arbetsplats.

Under det år REKO-gruppen har arbetat med personalstrategierna har den satt sig in i problematiken på ett grundligt sätt. Uppgiften har känts mycket angelägen och stimulerande, och det förefaller ändamålsenligt att denna grupp kvarstår som en sporrande, övervakande och samlande grupp för det fortsatta arbetet.

Avsaknaden av en för staden övergripande vision, allmänna målsättningar och strategi för serviceproduktionen har i någon mån försvårat arbetet. Gruppen tycker att det är mycket viktigt att dessa snarast utformas för staden.
Som allmän grund för strategierna har använts de "Riktlinjer för Mariehamns utveckling" som finns i budgeten för år 2004.

Arbetsgruppen inledde sitt arbete med en enkät, där personalens åsikter om arbetsmiljön kartlades. Resultatet av denna behandlas närmare under kapitlet Arbetshälsa. Även ledningsgruppen har vid flere tillfällen diskuterat olika personalstrategiska frågor. Arbetarskyddskommissionen har informerats om REKO-gruppens arbete.

Stadens personalpolitiska program från år 1989 har utvärderats och föreslås upphöra i samband med att detta personalstrategiska program antas.

REKO-gruppen överlämnar nu ett förslag till personalstrategiskt program för behandling i berörda instanser och hoppas programmet i sin slutliga utformning på ett positivt sätt kan förankras hos alla som det berör.

Mariehamn, den 20 september 2004

Ritva Bergholm

Mari-Ann Kullman

Bo Nygård

Lars-Göran Åström

Sidan uppdaterades