Förverkligande av personalstrategiska programmet

Inom ramen för detta program har man varit tvungen att begränsa antalet konkreta åtgärder till ett sådant antal, som man rimligtvis kan förväntas förverkliga inom en överskådlig framtid. Avsikten är dock inte, att samtliga konkreta åtgärder skall förverkligas omedelbart utan i enlighet med "raket" - modellen i bilagan, där vissa åtgärder skall vara färdiga innan följande vidtas. Detta är nödvändigt med tanke på att många av dem är beroende av varandra för att ha effekt.

Långt viktigare än att förverkliga alla åtgärder genast , är att hela organisationen arbetar i programmets "anda". För att uppnå det, är det av största betydelse hur det slutliga programmet presenteras för personalen. Personalens medverkan då det gäller att utforma förslagen till praktiskt genomförbara åtgärderna är både önskvärd och nödvändig.

Förverkligandet av programmet kommer att kosta pengar. Staden bör vara beredd att i kommande budgeter ta in anslag för programmets åtgärder. Dessa ekonomiska satsningar skall dock på sikt visa sig vara lönsamma.

Över förverkligandet av de enskilda åtgärderna rapporterar ansvarspersonerna fortlöpande till ledningen. Metoderna för rapportering och utvärdering skall utarbetas.
Förutom detta personalstrategiska program har för staden godkänts/kommer att godkännas följande program och riktilinjer gällande personalen:

  • anställande av personal
  • rekrytering
  • introduktion
  • beviljandet av tjänstledigheter
  • personalutbildning
  • jämställdhetspolicy och –program
  • Bry Sig Om - program
Sidan uppdaterades