Arbetshälsa

Arbetshälsa är ett omfattande begrepp som i detta program innefattar

 • ledarskap
 • samverkan
 • arbetsmiljö; och
 • friskvård

Under sommaren 2003 gjordes en enkät om arbetsmiljön i staden. Enkäten var indelad i 4 huvudgrupper, dvs i frågor gällande

 1. arbetsuppgifterna
 2. arbetsplatsens ledarskap
 3. fysisk hälsa
 4. atmosfär och samarbete på arbetsplatsen.

Totalt svarade 692 personer, vilket ger en svarsprocent på 81,4 %.

På det hela taget visade svaren att stadens anställda är nöjda med sin arbetsmiljö. Svarsresultaten har beaktats vid utarbetandet av detta program.

Speciell vikt har fästs vid följande punkter:

 • 20 % var oroliga för att deras arbetsuppgifter skulle förändras
 • 55 % fick inte veta vad deras chef tycker om deras arbetsinsatser
 • 60 % fick inte regelbundet delta i utvecklingssamtal
 • 40 % tyckte att de inte motionerar tillräckligt
 • 50 % tyckte att det förekommer onödigt missnöje och "gnäll" på arbetsplatsen
 • 21 % fick inte hjälp och stöd om de hade problem i arbetet.

Samtliga punkter kommer att genomgås under en period om 3 år.

Beträffande personalens direkta och indirekta deltagande kan konstateras att det finns effektiva system för medinflytande. Samarbetsförfarandet i enlighet med det allmänna avtalet och arbetarskyddssamarbetet har förenats. Utvecklingssamtal är ett utmärkt sätt att främja personalens direkta deltagande. Arbetsplatsmöten är en viktig del av systemet för medinflytande på arbetsplatsen.

Personalens hälsa är av största vikt, både då det gäller den enskilda individens välmående som med tanke på en välfungerande serviceverksamhet med nya utmaningar och förändringar.
För att minska sjukskrivningarna och öka välmåendet på arbetsplatserna har staden ett "Bry sig om"-program som reviderats våren 2004. Staden stöder olika friskvårdsaktiviteter, så som styrketräning, gymnastik och simning. Dessa åtgärder är värdefulla i sig, men för att nå bra resultat behövs systematisk och målinriktad verksamhet.
Stadens anställda har också rätt till avgiftsfri läkarvård (allmänläkarnivå).

De flesta av stadens anställda har numera en ålderspensionsålder på 63 – 65 år. Medelåldern för pensioneringar ligger dock betydligt lägre. Medelåldern för de anställda som gick i pension år 2003 var 56 år.
Från år 2005 träder en ny pensionslag i kraft. I den går man in för en flexibel pensionsålder på 63 – 68 år.

 

Övergripande mål

Personalen trivs, utvecklas och tar ansvar och alla förstår att syftet är att verka för stadens invånare.


STRATEGI

Ledarskap

Stadens ledare känner till, följer i sitt uppdrag och delger personalen de politiska besluten om målsättningarna och om ramarna för verksamheten.
Cheferna har den kompetens som behövs för ett tydligt och konsekvent ledarskap.

ÅTGÄRDER

 • Kartläggs vilka färdigheter man behöver utveckla hos stadens ledare.
 • En målinriktad ledarskapsutbildning anordnas.
 • Arbetshandledningen utvecklas.

 

Samverkan

Systemet för medinflytande utvecklas och olika samarbetsformer effektiveras. Alla anställda ges möjlighet att i större utsträckning påverka sitt eget arbete. Gemenskapen och arbetsglädjen stärks.

ÅTGÄRDER

 • På alla arbetsplatser hålls regelbundna arbetsplatsmöten.
 • Varje chef håller årligen utvecklingssamtal med alla sina anställda. Ledningen kan ge direktiv om att i samtalen skall tas upp frågor som berör alla.
 • Metoder för att utveckla formerna för samarbete utvecklas.
 • "INSPIRATIONS" dagar ordnas årligen för hela personalen.
 • Flexibla arbetstidsarrangemang utvecklas.
 • Olika slag av personalförmåner utvecklas.

 

Fysisk arbetsmiljö och friskvård

Den fysiska arbetsmiljön skall främja de anställdas hälsa och därför, med beaktande av individuella olikheter, vara ergonomiskt rätt utrustad. Alla anställdas tar ett eget ansvar för sin hälsa. Staden stöder olika friskvårdsaktiviteter.

ÅTGÄRDER

 • "Bry sig om" – programmet följs på alla arbetsplatser
 • En arbetsgrupp med representanter för ledningen, personalförvaltningen, företagshälsovården, arbetarskyddet och personalen tillsätts.
 • Arbetsgruppen har som uppgift att initiera och förverkliga friskvårdsprojekt.
 • Reglerna för vilka motions- rekreationsaktiviteter staden stöder genomgås och revideras vid behov.
 • Redskap och hjälpmedel som underlättar arbetet i fysiskt tunga arbeten samt förhindrar belastnings- och förslitningsskador anskaffas.

Det skapas förutsättningar för personer i olika livssituationer att framgångsrikt arbeta i staden. ( t.ex. äldre anställda, unga personer, anställda med familj, personer med nedsatt arbetsförmåga)

ÅTGÄRDER

 • Arbetsmetoderna och arbetsuppgifterna anpassas, då det är möjligt, till olika personers individuella behov.
 • Reglerna för omplacering av personer med nedsatt arbetsförmåga genomgås och revideras vid behov.
 • Äldre anställdas möjigheter att stanna kvar i arbetslivet ända fram till åldern för ålderspension ägnas speciell uppmärksamhet.
 • Flexibla lösningar som gör det möjligt att på ett bra sätt kombinera arbetslivet med hem och fritid utvecklas.
Sidan uppdaterades