2. Bygglov och informationsansvar

2.1 Bygglov
Bestämmelser om skyldighet och befrielse från skyldighet att söka bygglov finns i plan- och bygglagen för landskapet Åland. Utöver vad som bestäms i den lagen behöver bygglov inte heller sökas för nödvändiga byggbaracker på byggarbetsplatser.

2.2 Informationsansvar
Byggnadsnämnden skall informeras senast 14 dagar innan någon av följande åtgärder påbörjas:
1. Indelning eller sammanslagning av bostadslägenheter.
2. Ändring av byggnads fasad, tak form, taktäckningsmaterial, vägg-beklädnad, fönsterindelning och dylika åtgärder utförs som påverkar stadsbilden.
3. Sådana ändringsåtgärder på eller i K-märkta byggnader varom regleras i detaljplan.

Sidan uppdaterades