4. Byggande utanför detaljplaneområde

4.1 Grundvillkor för byggande på fastighet
En fastighet som är avsedd för bostads- eller fritidsändamål ska till placering, form och terrängförhållanden vara lämplig för detta.
För underlättande av den framtida planeringen ska fastigheten ha en sammanhängande areal. Närmare bestämmelser om detta finns i bilaga 2.
Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 mom. får en befintlig byggnad byggas om, saneras och förses med en mindre tillbyggnad.
Av fastighetens areal får högst 10 % bebyggas.
Vid byggande på strandområden ska särskild vikt fästas vid byggnadens höjdläge, utformning, fasadmaterial och färgsättning. Strandzonens trädbestånd och växtlighet ska huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd och endast gallring är tillåten. Med strandzon avses det område som börjar 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Andra byggnader än båthus och sjöbodar ska placeras utanför strandzonen om inte terräng- och miljöförhållandena tillåter en placering närmare strand. En bastubyggnad om högst 15 m² ska placeras minst 20 meter från stranden.
Båthus och sjöbodar utanför hamn- och bryggområden får byggas på strandlinjen endast i det fall att de passar in i omgivningen och den befintliga strandbebyggelsen.
Befintliga byggnader placerade inom strandzonen får byggas till eller ersättas med en annan liknande byggnad om detta inte innebär att avståndet till strandlinjen minskar.

4.2 Byggnadsrätt
En fastighet avsedd för bostadsändamål får bebyggas med ett bostadshus med högst två våningar. Den sammanlagda våningsytan får vara högst 300 m².
På fastigheten får även byggas behövliga ekonomibyggnader med en våning vars sammanlagda våningsyta är högst 60 m². I en ekonomibyggnad får endast förvarings-, ekonomi- och arbetsutrymmen i anslutning till fastighetens användningsändamål inrymmas.
Om ett båthus placeras utanför fastighetens gårdsplan eller gränser och inom ett befintligt bebyggt båthamnsområde i vilket tomten eller fastigheten har andel eller annan rätt så räknas båthusets våningsyta inte in i tomtens totala byggnadsrätt.
Utan hinder av bestämmelserna i denna punkt kan byggnadsnämnden bevilja lov att bygga produktions- och ekonomibyggnader som behövs för jordbruk och fiske i anslutning till en gårdsbruksenhets driftscentrum som används för jordbruk eller i anslutning till en fiskelägenhet.

4.3 Byggnadsrätt för fritidsbebyggelse
En fastighet avsedd för fritidsändamål får bebyggas med ett fritidshus med högst två våningar. Den sammanlagda våningsytan får vara högst 150 m².
På fastigheten får förutom ett fritidshus också byggas
1. en gäststuga med en våningsyta på högst 50 m²,
2. en bastubyggnad med en våningsyta på högst 30 m2 samt
3. behövliga ekonomibyggnader vars våningsyta inryms inom den maximala våningsytan för gäststuga och bastubyggnad.
Gäststugan ska placeras kring samma gårdsplan som fritidshuset.
Om ett båthus placeras inom ett bebyggt båthamnsområde i vilket fastigheten har andel eller annan rätt så räknas båthusets våningsyta inte in i fritidstomtens totala byggnadsrätt.

Sidan uppdaterades