7. Byggande på områden med särskilda markanvändnings- och byggbegränsningar

7.1 Förorenade markområden
Om marken på tomten eller det närliggande området är förorenad eller befaras vara förorenad ska marken undersökas och vid behov saneras före byggandet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska underrättas om det förorenade området och om planerade eller utförda saneringsåtgärder. Till bygglovsansökan ska bifogas en utredning över utförda markundersökningar och en eventuell marksaneringsplan.

7.2 Förebyggande av radongas
Vid planeringen av ett byggnadsprojekt ska beaktas att radonhalten i nya eller renoverade byggnader inte får överskrida de gränsvärden som fastställts i byggbestämmelserna. En ny byggnads bottenbjälklag ska planeras och byggas så att markradon inte kan komma in i byggnaden om det inte på goda grunder kan konstateras uppenbart onödigt.

7.3 Bullerområden och inverkan på byggprojekt
De olägenheter som buller medför ska minimeras genom placeringen av byggnaden och vistelseområden samt genom bullerdämpande konstruktioner.
Vid byggande på områden där det förekommer trafikbuller eller annat speciellt buller som överstiger 40 dB(A) ska byggnadens konstruktion vara sådan att riktvärdena inomhus inte överstiger 35 dB(A) dagtid och 30 dB(A) nattetid. Genom placering av byggnader, anordningar, plank och vistelseområden på fastigheten ska man sträva till att riktvärdena för buller utomhus på gårdens vistelseområden inte överstiger 40 dB(A).

Sidan uppdaterades