6. Vattenförsörjning

6.1 Tillgång till hushållsvatten
En fastighet avsedd för bostadsändamål ska anslutas till det allmänna vattenledningsnätet. Om en anslutning till vattenledningsnätet inte är möjlig eftersom fastigheten ligger utanför vatten- och avloppsverkets verksamhetsområde ska fastigheten ha annan tillgång till vatten som uppfyller uppställda kvalitetskrav på hushållsvatten. Till ansökan om bygglov ska vid behov bifogas en utredning över vattenanskaffningen.

6.2 Avledning och behandling av avloppsvatten
En bostads- eller fritidsbyggnad ska inom vatten- och avloppsverkets verksamhetsområde anslutas till det allmänna avloppsnätet. Om en anslutning till avloppsnätet inte är möjlig ska vid ansökan om bygglov bifogas en plan, utarbetad av en sakkunnig inom branschen, som utvisar hur avloppsvattnet omhändertas och renas.
Om ett reningsverk som uppfyller de i miljöskyddsförordningen uppställda kraven på reningsnivå inte byggs ska byggnadens toalettvatten uppsamlas i en sluten tank. Tvätt- och diskvatten kan efter slamavskiljning behandlas i en markfilterbädd och ledas ut i dike på egen tomt eller infiltreras i marken om markförhållandena och närliggande bebyggelse och vattenbrunnar detta medger.

6.3 Värmesystem samt olje- och andra kemikaliecisterner
Olje- och bränslecisterner eller andra kemikaliecisterner för miljöfarliga ämnen ska placeras ovan jord och förses med en skyddsbassäng med tak eller placeras i en skyddsbassäng inomhus.

Sidan uppdaterades