8. Bestämmelser som gäller byggnadsarbeten

8.1 Bevarandet av natur och omgivning under byggtiden
Enskilda träd och trädbestånd som är värdefulla för stadsbilden eller landskapet samt områden som är viktiga för naturmiljön ska skyddas omsorgsfullt med stängsel och/eller andra tillfälliga skyddskonstruktioner. Byggnadsnämnden kan i beslutet om bygglov och byggnadsinspektören kan under tillsynen av byggarbetet besluta att särskilda skyddsåtgärder ska vidtas och vid behov att en skyddsplan för byggområdet ska göras upp.

8.2 Byggarbetsplatsens arrangemang
En byggarbetsplats ska vid behov avgränsas från omgivningen på ett tryggt och ändamålsenligt sätt genom inhägnad eller liknande. Byggarbetsplatsens omgivning ska hållas i snyggt skick och gatu- eller vägområdet framför ska hållas i användbart skick för trafiken och särskilt för fotgängarna.
Byggmaterialet ska skyddas väl från regn, snö och fukt under byggtiden.
I samband med grävnings- och sprängningsarbeten ska nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att områdets grundvattennivå sjunker eller att närliggande byggnader eller andra konstruktioner tar skada.

8.3 Utnyttjande av gatuområde eller annat allmänt område vid byggprojekt
Om tillstånd beviljats för att använda en del av ett gatu- eller vägområde eller annat allmänt område under byggtiden skall byggnadsinspektören underrättas om det.

8.4 Rivning av byggnad eller del av byggnad
Byggnadsnämnden kan i samband med behandlingen av en rivningsanmälan för en byggnad eller för en del av byggnad kräva att sökanden lämnar in en sakkunnigutredning över byggnadens historiska eller arkitektoniska värde samt en tillräcklig utredning om byggnadens skick.
Byggnadsnämnden kan av särskilda skäl kräva att en rivningsplan presenteras innan rivningsarbetet inleds. I planen ska bland annat återvinningen av användbara byggnadsdelar och avfallshanteringen utredas. Rivningsplanen ska vid behov föregås av en inventering av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Innan rivningen av en byggnad påbörjas ska en anmälan göras till de inrättningar som de ledningar som finns i byggnaden är anslutna till.

8.5 Återställande av byggplatsen och dess omgivning
Gårdsområden som skadats under byggnadsarbetet eller som annars förfular miljön ska återställas och sättas i ett gott skick som passar in i helheten.

Sidan uppdaterades