9. Avvikelse från bestämmelserna samt ikraftträdande

9.1 Avvikelse från bestämmelserna
Byggnadsnämnden kan av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna i denna byggnadsordning om detta inte medför att syftet med bestämmelserna väsentligt åsidosätts.

9.2 Ikraftträdande
Denna byggnadsordning är godkänd av Mariehamns stadsfullmäktige den 26.08.2014 2014 och träder ikraft den 01.10.2014.
Med denna byggnadsordning upphävs den av stadsfullmäktige 25.04.1995 godkända byggnadsordningen. Byggande och annan åtgärd får utan hinder av bestämmelserna i denna byggnadsordning utföras med stöd av tillstånd som beviljats innan denna byggnadsordning trätt i kraft.

Sidan uppdaterades