1. Tillämpningsområde och myndigheter

1.1 Tillämpningsområde
Denna byggnadsordning är uppgjord med stöd av 8 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland. Byggnadsordningen ska tillämpas på markanvändning och byggande i Mariehamns stad. Bestämmelserna i byggnadsordningen tillämpas inte om något annat bestäms i en antagen generalplan eller detaljplan eller i Ålands byggbestämmelsesamling vars innehåll bestäms i Landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2008:109).

1.2 Syfte
Syftet med denna byggnadsordning är att främja ett gott byggnadssätt och en god livsmiljö i Mariehamns stad med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag och att skydda natur- och kulturvärden.

1.3 Byggnadsanvisningar
Byggnadsnämnden kan utfärda anvisningar om byggsättet på en tomt eller ett visst område utgående från en utformningsplan eller områdes- och byggnadsbeskrivning som fogats till en detaljplan eller särskilda temavisa anvisningar utfärdade av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige.
Syftet med anvisningarna är att byggandet ska anpassas till områdets särdrag och de lokala förhållandena.

1.4 Byggnadstillsynsmyndighet
Byggnadsnämnden utövar tillsynen över byggnadsverksamheten i staden. Byggnadsnämnden kan genom ett särskilt delegeringsbeslut överföra beslutanderätt till byggnadsinspektören.

Sidan uppdaterades