Byggnadsordning

Syftet med denna byggnadsordning är att främja ett gott byggnadssätt och en god livsmiljö i Mariehamns stad med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag och att skydda natur- och kulturvärden.

Denna byggnadsordning är uppgjord med stöd av 8 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland . Byggnadsordningen ska tillämpas på markanvändning och byggande i Mariehamns stad. Bestämmelserna i byggnadsordningen tillämpas inte om något annat bestäms i en antagen generalplan eller detaljplan eller i Ålands byggbestämmelsesamling vars innehåll bestäms i Landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2008:109).

I byggnadsordningen kan du bland annat läsa om bygglov och anmälningsskyldighet, miljövård, byggbegränsningar och  bestämmelser.

Stadens nuvarande byggnadsordning är godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014 att gälla från 01.10.2014.

Sidan uppdaterades