Representanter vid bolagsstämmor

De av stadsfullmäktige valda representanterna vid bolagsstämmor bör i god tid före stämman sinsemellan dryfta de ärenden som skall behandlas. Ifall enighet inte kan uppnås bör stadsstyrelsens åsikt inhämtas.

Stadsstyrelsen bör alltid höras:

  • vid val av styrelse
  • vid ändring av bolagsordning
  • vid höjning av aktiekapital
  • vid aktieemissioner
  • vid inlösen, inköp eller försäljning av bolagets aktier
  • vid andra beslut som kräver kvalificerad majoritet.

Vid omröstning skall stadens representanter alltid företräda en gemensam åsikt.

Samma regler gäller i tillämpliga delar stadens representanter vid andelsstämmor.

 

Direktiven är godkända av stadsstyrelsen 07.08.1986.

Sidan uppdaterades