Instruktion för äldrerådet i Mariehamns stad

1 § Syfte
Äldrerådet i Mariehamn är ett samarbetsorgan för staden och de organisationer som har verksamhet för de äldre.

2 § Sammansättning
Äldrerådet tillsätts av stadsfullmäktige och har nio (9) medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare. Tre av medlemmarna och ersättarna utses på förslag av Mariehamns pensionärsförening. Stadsfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande. Stadsstyrelsen utser en tjänsteman till sekreterare.

3 § Uppgifter
Äldrerådets uppgifter är

  • att utveckla samarbetet mellan staden och organisationer som verkar för de äldre.
  • att främja pensionärers aktiva deltagande i samhället, som utbildning, arbete, social service, hälsovård, kommunikationer, deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter.
  • att bevaka de äldres behov, rättigheter och förmåner, ta initiativ, göra framställningar samt ge rekommendationer som kan förbättra äldres situation.
  • att vara remissinstans för alla beslutande organ i staden i frågor som berör de äldre.
  • att avge utlåtanden i frågor som berör den äldre befolkningen.
  • att tillse att för de äldre viktiga frågor beaktas i alla förvaltningsorgan och nämnder.
  • handha övriga uppgifter som hänförs till äldrerådet.

4 § Sammanträden
Äldrerådet sammanträder på kallelse av ordföranden. Rådet är beslutfört då minst fem (5) medlemmar är närvarande. För övrigt gäller i tillämpliga delar kommunallagen och stadens förvaltningsstadga.

5 § Övrigt
Vid erläggandet av sammanträdesarvoden och andra ersättningar följs stadens arvodesstadga.

 

Godkänd av stadsfullmäktige 29.04.2008.

Sidan uppdaterades