Mål och vision

Mariehamns stads vision och mål gäller alla kommunens verksamheter och är inriktningen för allt arbete i organisationen.

De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden. Genom att anta målen förbinder sig stadens förtroendevalda att göra sådana prioriteringar i verksamheterna som krävs för att målen skall förverkligas. För att målen skall få tyngd behöver de vara brett förankrade. De övergripande målen bör inte rikta in sig på specifika verksamheter.

Med hållbarhet avses de av Ålands lagting antagna hållbarhetsprinciperna.

Vision

Mariehamn - en attraktiv sjöfartsstad med livskvalitet.

Visionen är antagen av stadsfullmäktige 2006. Den anger i vilken riktning Mariehamn ska utvecklas. Alla stadens enheter och bolag har i uppdrag att förverkliga visionen.

De övergripande målen

Ekonomisk hållbarhet

 • Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande.
 • Staden ska ha en stabil ekonomi.
 • Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Social hållbarhet

 • Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla.
 • Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.
 • Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande.

Kulturell hållbarhet

 • Invånarna ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv.
 • Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet.
 • Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten.

Miljömässig hållbarhet

 • Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor.
 • Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val.

När fullmäktige har fastställt de övergripande målen fortsätter arbetet med att fastställa indikatorer som möjliggör uppföljning. Med stöd i de övergripande målen konkretiserar sedan stadsstyrelsen och nämnderna sina mål och delmål i samband med de årliga verksamhetsplanerna.

De övergripande målen är fastställda av stadsfullmäktige 14.06.2016. Mål och indikatorer är fastställda av stadsfullmäktige 27.09.2016. Dessa gäller till dess fullmäktige enats om nya mål för mandatperioden 2020-2023.

Sidan uppdaterades