Mål 2019

Fullmäktige har enats om följande mål för sin mandatperiod 2016-2019.

Visionen:

Attraktiv sjöfartsstad med livskvalitet.
(Antagen av stadsfullmäktige 2006)

De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden.
Genom att anta målen förbinder sig stadens förtroendevalda att göra sådana prioriteringar i verksamheterna som krävs för att målen skall förverkligas. För att målen skall få tyngd behöver de vara brett förankrade. De övergripande målen bör inte rikta in sig på specifika verksamheter.

När fullmäktige har fastställt de övergripande målen fortsätter arbetet med att fastställa indikatorer som möjliggör uppföljning. Med stöd i de övergripande målen konkretiserar sedan stadsstyrelsen och nämnderna sina mål och delmål i samband med de årliga verksamhetsplanerna.

Med hållbarhet avses de av Ålands lagting antagna hållbarhetsprinciperna.

De övergripande målen:

Ekonomisk hållbarhet

Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande.

Staden ska ha en stabil ekonomi.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Social hållbarhet

Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla.

Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande.

Kulturell hållbarhet

Invånarna ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv.

Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet.

Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten.

Miljömässig hållbarhet

Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor.

Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val.


Målen är fastställda av stadsfullmäktige 14.06.2016.
Mål och indikatorer  fastställda av stadsfullmäktige 27.09.2016.

Sidan uppdaterades