§ 17 Avgifter för tillsyn under byggnadsarbetet

Enligt 24 § i plan- och byggförordningen kan byggnadsinspektören under byggnadsarbetet under vissa förutsättningar ge sitt samtycke till avvikelser från den plan som godkänts i beslutet om bygget. Samtycket antecknas i de ändringsritningar som byggaren utarbetar.

17.1 Behandlingsavgiften är minst 67,50 euro och högst 202,50 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

De syneförrättningar som föreskrivs i tillståndet ska utföras under tillståndets giltighetstid. I vissa fall kan syner på byggarens begäran förrättas också efter att tillståndets giltighet löpt ut.

17.2 Behandlingsavgiften för en syn som förrättas efter att tillståndets giltighet löpt ut är minst 54,05 euro och högst 108,10 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

17.3 Behandlingsavgiften för en syn som förrättas efter att tillståndets giltighet löpt ut i fråga om ett bygglov som gäller en ny byggnad eller byggande som kan jämföras med uppförande av en ny byggnad är minst 54,05 euro och högst 108,10 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

I bygglovsavgiften ingår de myndighetssyner som föreskrivits i tillståndet. Kommunen har enligt § 99 i plan- och bygglagen rätt att ta ut en avgift för gransknings och utredningsuppgifter som orsakats av att en föreskriven byggnadsåtgärd har underlåtits.

17.4 Avgiften för extra syneförrättning, utredning eller inspektion som beror på byggherren eller den som vidtar en åtgärd och inte ingår i bygglovsavgiften är 110,30 euro/st.

Sidan uppdaterades