§ 7 Avgifter för tillstånd för miljöåtgärder

Enligt 70 § i plan- och bygglagen får sådant markarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet med vissa undantag inte vidtas utan tillstånd bland annat inom ett detaljplaneområde.

7.1 Avgiften för myndighetsuppgifter som gäller tillstånd för miljöåtgärder är minst 213,00 euro och högst 426,00 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.2 Om tillståndet för miljöåtgärder gäller enbart trädfällning, är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 106,50 euro och högst 213,00 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.3 Om man i behandlingen av tillståndsansökan konstaterar att projektet kan genomföras utan tillstånd för miljöåtgärder eller marktäktstillstånd, är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 53,25 euro och högst 106,50 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

Sidan uppdaterades