§ 7 Avgifter för tillstånd för miljöåtgärder

Enligt 70 § i plan- och bygglagen får sådant markarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet med vissa undantag inte vidtas utan tillstånd bland annat inom ett detaljplaneområde.

7.1 Avgiften för myndighetsuppgifter som gäller tillstånd för miljöåtgärder är minst 216,25 euro och högst 432,50 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.2 Om tillståndet för miljöåtgärder gäller enbart trädfällning, är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 108,10 euro och högst 216,25 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.3 Om man i behandlingen av tillståndsansökan konstaterar att projektet kan genomföras utan tillstånd för miljöåtgärder eller marktäktstillstånd, är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 54,05 euro och högst 108,10 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

Sidan uppdaterades