§ 20 Sänkning av avgift

Byggnadstillsynstaxan syftar till att täcka kommunens kostnader och verksamhetsutgifter för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter.

Om en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder i enskilda fall är väsentligt större än kommunens kostnader för behandlingen av ärendet, kan avgiften sänkas med beaktande av den arbetstid och arbetsmängd som behandlingen tagit i anspråk och andra påverkande faktorer. Nedsättningen kan vara högst 25 %.

Om åtgärden inte har förutsatt särskilda åtgärder av byggnadstillsynsmyndigheten och uppgiften inte har medfört några särskilda kostnader för byggnadstillsynsmyndigheten, kan en del av avgiften eller hela avgiften slopas.

Sidan uppdaterades