§ 6 Myndighetsavgifter för undantagsbeslut och prövning av särskilda förutsättningar

Enligt 72 § i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden under vissa förutsättningar bevilja bygglov trots att byggnadsåtgärden medför avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med planens syften eller det föreligger särskilda skäl att medge avvikelser. Enligt punkt 9.1 i byggnadsordningen kan byggnadsnämnden av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna i byggnadsordningen om det inte medför att syftet med bestämmelserna väsentligt åsidosätts.

6.1 Avgiften för undantag som bygglovsmyndigheten beviljar i samband med ett tillståndsbeslut är 218,80 euro utöver den övriga avgiften.

6.2 Om det finns fler undantag är avgiften 109,40 euro/undantag för de övriga undantagen.

6.3 För mindre undantag är avgiften 109,40 euro och tillägget 43,90 euro.

6.4 Om undantag prövas på separat anhållan förhöjs avgiften med 50 %.

Enligt 74 § i plan- och bygglagen förutsätter beviljande av bygglov på ett område enligt 10 § i behov av planering med vissa undantag prövning av särskilda förutsättningar.

6.5 Avgiften för byggnadsnämndens beslut beträffande prövning av särskilda förutsättningar är 218,80 euro.

Sidan uppdaterades