§ 18 Avgifter för kontinuerlig tillsyn

93 § i plan- och bygglagen anger att den som handlar i strid med lagen eller i stöd av den meddelade bestämmelser eller beslut kan förbjudas att fortsätta med ren rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldighet-er inom utsatt tid. Byggnadsnämnden kan förena förbud och åläggande med vite eller hot om utförande på den försumliges bekostnad.

18.1 Skriftlig föreskrift av byggnadstillsynsmyndigheten:
Behandlingsavgiften för tillsynsuppgiften är 110,30 euro.

18.2 Ett beslut av byggnadstillsynens myndighetsorgan som ålägger en skyldighet eller/och verkställer hotet beträffande en skyldighet som redan fastställts och ett beslut enligt vilket arbetet ska avbrytas:
Storleken på avgiften för tillsynsuppgiften beror på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk, men är dock högst 218,85 euro per beslut.

Av vägande skäl kan man låta bli att fastställa en avgift.

18.3 Om inspektions- eller tillsynsåtgärder vidtagits till följd av byggande som saknar tillstånd eller strider mot tillståndet eller till följd av försummelse och ärendet därefter tas till byggnadstillsynen för behandling som ett tillståndsärende, kan avgiften som bestäms enligt dessa uppgifter höjas så att den täcker kommunens kostnader för de vidtagna åtgärderna:

Tilläggsavgiften är minst dubbel och högst tredubbel i förhållande till en normal tillståndsavgift, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

Av vägande skäl kan man låta bli att fastställa en avgift.

Om behandlingen kungörs i en officiell tidning ska den förpliktade betala kostnaderna för kungörelsen till fullt belopp.

Sidan uppdaterades