§ 3 Avgifter för bygglov för anläggningar samt anmälan

I 67 § plan- och bygglagen krävs bygglov för vissa anläggningar.

3.1 Nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana, campingplats, skjutbana eller motorbana.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 218,83 euro.

3.2 Småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt kajer, broar, vågbrytare, kanaler, båthus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 218,83 euro.

3.3 Fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179, 40 euro.

3.4 Mast med höjd över 25 meter.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

3.5 Torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 218,83 euro.

3.6 Vindkraftverk som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 432,40 euro.

3.7 Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

I 67a § i plan- och bygglagen föreskrivs att anmälningsförfarandet ska tillämpas på vissa åtgärder som avses i 66 §.

3.8 Tillbyggnad av bostadshus, max 15 m², utanför detaljplanerat område.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 224,52 euro per byggnad.

3.9 För ändring av bärande byggnadsdelar, planlösning och brandskydd är avgiften 139, 05  euro samt ytterligare 2, 41 euro/m².

3.10 Komplementbyggnad, max 25 m², utanför detaljplanerat område.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 141,15 euro per byggnad.

Enligt 67a § i plan- och bygglagen föreskrivs att anmälningsförfarandet även ska tillämpas på vissa åtgärder.

3.11 Anläggande av parkering för fler än 5 bilar, anlägga eller ändra infart.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

3.12 Byta färg på byggnad så att utseendet avsevärt förändras.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 108,50 euro.

3.13 Bygga scen, läktare, samlingstält eller liknande anläggning för allmänheten avsedd att vara uppställd över en månad.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

3.14 Anlägga upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 108,50 euro.

3.15 Ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

3.16 Förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en tid överstigande två månader om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende, näringsverksamhet eller för liknande ändamål.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

I byggnadsordningen kan enligt 67a § i plan- och bygglagen föreskrivas anmälningsplikt för vissa åtgärder.

3.17 Sådana ändringar på eller i K-märkta byggnader som regleras i detaljplanen men inte kräver bygglov.

3.18 Reklamskyltar, markiser eller liknande anordning som placeras på eller i anslutning till byggnad.

3.19 Uppförande av solenergianläggningar som inte kräver bygglov.

Behandlingsavgiften är 108,50 euro per åtgårdsanmälan.

Sidan uppdaterades