§ 8 Avgifter för underrättande av grannar

Enligt 73 § i plan- och bygglagen ska innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle att yttra sig. Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med eventuella yttranden.

8.1 Grundavgiften för underrättande av grannar som utförts som myndighetsuppgift är 108,50 euro och dessutom 25,40 euro för varje granne som underrättas.

Enligt 72 § i plan- och bygglagen ska berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma med synpunkter innan en ansökan som innebär avvikelser från detalj- eller generalplanen. Grannarna underrättas av kommunen.

8.2 Grundavgiften för hörande av grannar som utförts som myndighetsuppgift är 108,50 euro och dessutom 25,40 euro för varje granne som hörs.

Om grannarna inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio grannar som skall underrättas, kan delgivning ske offentligen enligt förvaltningslagen /2008:9) för landskapet Åland (PBL § 73 mom. 3).

Om delgivning måste kungöras i tidningar, är den som ansöker om bygglov dessutom skyldig att betala annonskostnaderna.

Sidan uppdaterades