§ 21 Höjning av avgift

Byggnadstillsynstaxan syftar till att täcka kommunens kostnader för behandlingen av ärendet.

Om en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder i enskilda fall är väsentligt mindre än kommunens kostnader för behandlingen av ärendet, kan avgiften höjas med beaktande av den arbetstid och arbetsmängd som behandlingen tagit i anspråk och andra påverkande faktorer. Höjningen kan vara högst 25 %.

Sidan uppdaterades