§ 4 Avgifter för förlängning av bygglovets och åtgärdstillståndets giltighet

Enligt 75 § i plan- och bygglagen har tillståndet förfallit, om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år. Ett tillstånd för en annan åtgärd har förfallit, om inte åtgärden har vidtagits inom tre år. Under vissa förutsättningar kan tillståndsmyndigheten förlänga tillståndets giltighet. Tiderna börjar löpa när tillståndet eller godkännandet vinner laga kraft.

4.1 Förlängning av bygglovets eller tillståndets giltighet för inledandet och slutförandet av arbetet:

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro per byggnad och dessutom 30 % av den avgift för den totala ytan som bestäms enligt § 2 i denna taxa, dock totalt högst 2.161,58 euro.

4.2 Förlängning av bygglovets eller tillståndets giltighet för slutförandet av arbetet:

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

Enligt 66 § i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden bevilja bygglov för en tillfällig byggnad i högst 5 år.

4.3 Att låta en tillfällig byggnad stå kvar efter den tidsfrist som fastställts i bygglovet:

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro per byggnad och dessutom 30 % av den avgift för den totala ytan som bestäms enligt § 2 i denna taxa, dock totalt högst 2.161,58 euro.

Enligt 72 § i plan- och bygglagen kan nödvändiga bestämmelser tas in i tillståndsbeslutet.

4.4 Ändring av annan utsatt tid eller andra tillståndsvillkor som anges i tillståndsbeslutet:

Avgiften för tillsynsuppgifter är 179,40 euro.

Sidan uppdaterades