§ 19 Avgifter för uppgifter som gäller byggande inom bostads- och näringsverksamhet som får landskapsstöd

Avgifter som tas ut för inspektionsuppgifter inom byggande som får landskapsstöd:

19.1 Inspektionsuppgifter som utförs på byggplatsen eller den plats där
projektet är beläget samt utarbetande av ett inspektionsprotokoll och intyg i
projektets olika skeden:

Avgiften är 110,30 euro per inspektion och protokoll och intyg.

19.2 Inspektionsuppgifter som utförs på byggplatsen och utarbetande av intyg när uppgifterna inte ingår i byggnadstillsynsuppgifterna:

Avgiften är 110,30 euro per inspektion och intyg.

19.3  Uppgifter som utförs av byggnadstillsynsmyndigheten och som anknyter till byggande som får landskapsstöd:

Avgiften för andra åtgärder är 110,30 euro/åtgärd.

Sidan uppdaterades