§ 13 Avgifter för beslut om servitut och samreglering

Enligt 86 § i plan- och bygglagen kan för en tomt eller en fastighet som är byggplats stiftas en bestående rätt som belastar en annan fastighet och som ger rätt att använda en byggnad eller konstruktion eller att vidta en därmed jämförbar åtgärd.

Stiftande, ändring och upphävande av byggnadsservitut:

13.1 Avgiften per beslut som gäller ett enda servitut är 218,85 euro.
13.2 Tilläggsavgiften för varje därpå följande servitut är 67,30 euro.

Om av detaljplanen förutsätter ett byggnadsservitut kan byggnadsnämnden enligt 87 § i plan- och bygglagen stifta servitutet trots att de som saken gäller inte kommer överens om servitutet.

13.3 Avgiften för ett beslut om tvångsservitut är 218,85 euro.

Sidan uppdaterades