§ 23 Beviljande av befrielse från eller uppskov med betalning av avgift

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på ansökan helt eller delvis bevilja befrielse från betalning av en avgift som bestämts enligt dessa avgiftsgrunder, om det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Den behöriga instansen i kommunen kan på ansökan av särskilda skäl bevilja uppskov med betalningen av en avgift som bestämts enligt dessa avgiftsgrunder. 

Sidan uppdaterades