§ 15 Återtagande, förkastande eller avvisning av ansökan

Om den sökande återtar sin ansökan innan beslutet fattats och beredningen av ansökan redan inletts:

15.1 Behandlingsavgiften är högst 50 % av avgiften enligt avgiftsgrunderna, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

Om ansökan förkastas:
15.2 Avgiften är 50 % av den summa som avgiften annars uppgår till.

Om ansökan avvisas på grund av att förutsättningar för en process saknas:
15.3 Avgiften är minst 67,50 euro och högst 202,50 euro.

Avgifter enligt § 10 och § 11 i dessa avgiftsgrunder bestäms inte i ovan nämnda fall.

Om byggnadstillsynens myndighetsorgan till följd av ett rättelseyrkande ändrar ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare, korrigeras också den fastställda avgiften så att den följer organets beslut.

Sidan uppdaterades