§ 24 Återbetalning av avgift

I 99 § i plan- och bygglagen anges att om åtgärden inte vidtas helt eller delvis, ska avgiften betalas tillbaka på ansökan i den mån den saknar grund.

Avstående från giltigt bygglov:

24.1 När tillståndshavaren meddelar att han eller hon avstår från ett giltigt tillstånd innan några sådana åtgärder som anges i tillståndet har vidtagits, betalas 50 % av den betalda avgiften tillbaka till tillståndshavaren.

24.2 Om tillstånd att genomföra ett byggarbete eller en åtgärd i enlighet med nya planer söks under tillståndets giltighet, gottskrivs på ansökan 50 % av den tidigare erlagda tillståndsavgiften vid fakturering av det nya tillståndet.

När bygglovet upphör att gälla:

24.3 Om ett bygglov som beviljats för uppförande av en byggnad förfallit, betalas en del av tillståndsavgiften tillbaka till tillståndshavaren på ansökan, beroende på de inspektionsåtgärder som myndigheten dittills utfört, dock högst 40 %.

24.4 Om ett bygglov gäller flera byggnader och har använts för någon av dessa byggnader, bestäms storleken på den avgift som återbärs enligt den del av avgiften som motsvarar den avgift som betalats för den del av tillståndet som förfallit.

24.5 Om förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen till följd av besvär som anförts mot tillståndsbeslutet konstaterar att den sökande inte behöver det tillstånd som söks, betalas den avgift som tagits ut för tillståndet tillbaka till fullt belopp.

Den del av avgiften som gäller utmärkning och kontroll betalas tillbaka eller gottskrivs helt till de delar som åtgärden enligt tillståndet inte genomförts.

När ett bygglov, som inte gäller uppförande av en ny byggnad, eller ett annat tillstånd än ett bygglov har förfallit eller när man har avstått från det, iakttas bestämmelserna i denna paragraf i tillämpliga delar vid återbetalningen av avgiften.

Sidan uppdaterades