§ 10 Avgifter som anknyter till ansvariga arbetsledare och andra arbetsledare

Enligt 81§ i plan- och bygglagen ska det vid byggnadsarbete som kräver bygglov finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med gällande krav och det beviljade tillståndet. Byggnadsnämnden kan kräva att det också utses en särskild arbetsledare för specialområden.

Den ansvarige arbetsledaren och arbetsledaren för ett specialområde godkänns av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Byggnadsarbetet får inte påbörjas eller fortsätta, om inte en ansvarig arbetsledare har godkänts.

Behovet av att godkänna en arbetsledare avgörs i tillståndsbeslutets tillståndsvillkor eller också godkänns arbetsledaren samtidigt som tillståndsbeslutet bereds. Den avgift som anknyter till arbetsledarna är en tillståndsspecifik engångsavgift. Avgiften är den samma oberoende av antalet byggnader eller antalet arbetsledare. Arbetsledaravgiften debiteras på samma faktura som avgiften för byggnadstillsynen.

10.1 Arbetsledaravgiften vid uppförande av byggnad och omfattande tillbyggnad är 94,40 euro.

10.2 Arbetsledaravgiften vid uppförande av bostadssmåhus eller bostadsparhus och omfattande tillbyggnad av dessa är 47,20 euro.

10.3 Arbetsledaravgiften vid byggande av mindre byggnad, mindre tillbyggnad och utökning av våningsytan är 23,60 euro.

10.4 Arbetsledaravgiften vid reparations- och ändringsarbete och ändring av användningsändamål är 23,60 euro.

10.5 Arbetsledaravgiften vid tillstånd för våtrum och motsvarande mindre ändringsarbeten är 23,60 euro.

10.6 Arbetsledaravgiften vid åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder är 67,50 euro.

Hur betydande eller obetydligt byggandet är bedöms utgående från byggandets totala yta och från nybyggnadens relativa andel av den befintliga byggnaden.

För godkännande av ny arbetsledare, där en arbetsledare redan tidigare godkänts debiteras avgiften förhöjd med 50 %.

Sidan uppdaterades