§ 1 Allmänt

Enligt 99 § i plan- och bygglagen är den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd skyldig att för uppgifter som ankommer på myndigheterna betala en avgift till kommunen enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa.

Stadsfullmäktige godkände dessa avgifter för byggnadstillsynsmyndigheten
19.06.2018 .

Avgifter som bestäms utgående från dessa avgiftsgrunder omfattas inte av
mervärdesskatten.

Sidan uppdaterades