Avgifter för äldreomsorg 2019

Både fasta och inkomstbaserade avgifter finns inom äldreomsorgen. Inkomstbaserade avgifter beräknas utifrån antingen skattepliktiga- eller nettoinkomster, beroende på vilken typ av äldreomsorg det gäller.

Regelbunden hemtjänst

Från 1.1.2017 tar äldreomsorgen i bruk en timbaserad klientavgift i hemtjänsten enligt beslut från socialnämnden 27.9.2016, § 65.

Antal personer Inkomstgräns Timmar/månad
     -5 tim 6-11 12-20 21-30 31-
1 576 15%         20%          25%        30%        35% 
2 1063 11% 14% 18% 21% 22%
3 1667 10% 13% 16%  18%  18%
4 2062 9% 10% 12% 14% 15% 
5 2496 9% 10%  11% 13% 13% 
6 2866 6% 10% 11% 11% 11%         

Exempel på beräkning av avgift för regelbunden hemtjänst:
1 persons hushåll
Betalningsförmåga (bruttoinkomster) 950 euro/månad
15 h /månad enligt vårdplan

950 € /månad – inkomstgränsen 576 € = 374 €
374 € x 25 %  = 93,50 €
Avgift 93,50 € /månad

För tillfälliga besök och trygghetslarm debiteras 9,50 €/besök.

Självkostnadspris för hemtjänsten är 58,50 €/timme.

Månadsavgift för hemtjänst och boende som är lägre än 10 euro uppbärs inte. 

Boendeservice

Effektiverat serviceboende - Trobergshemmet, Odalgården och Folkhälsans grupphem Linden
Grundavgift: 41 €/månad
Serviceavgift: Betalningsförmåga (bruttoinkomster) – inkomstgränsen 576 € x 35 %, avgift
Måltidsavgifter: 11,45 €/dygn.
Hyra: Hyresbeloppet varierar beroende på kvadratmeter.

Institutionsboende - Trobergshemmet
För vårdtagare på Trobergshemmet fastställs en vårdavgift i enlighet med bestämmelserna i Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Månadsavgiften räknas ut på vårdtagarens nettomånadsinkomster så som pension, dividend m.m.
Avgiften är 85 % av nettomånadsinkomsterna, 15 % får vårdtagaren behålla, dock minst 108,00 €.  Om vårdtagaren har make eller maka kvarboende i det gemensamma hemmet och den hemmaboendes inkomst är lägre än vårdtagarens kan avgiften fastställas till 42,5 % av den gemensamma inkomsten.

Korttidsboende/Dagverksamhet
Närståendevård: 11,50 € / dygn
För korttidsboende: 48,90 €/dygn, upp till avgiftstaket 683 €/kalenderår, därefter 17,90 €/dygn
I väntan på permanent vårdplats: 1 – 3 mån, 48,90 €/dygn, efter 3 mån serviceavgift.
Dag/nattvård: 17,90 €/dag/natt
Transport till dagverksamhet: 4 €/dag, tur och retur

Matservice i hemmet:
Måltidsavgift: 7,90 €/portion 

Hemrehabilitering(HemRehab):
Besöksavgift 9,50 €/besök. Planerings- och första besöket debiteras inte.

Äldis:
TV-apparat: 30 €/månad

Trygghetstelefon:

Kostnad: 30,05 €/månad (klocka) inklusive GSM-abonnemang
Extra klocka: 10,71 €
Installationskostnad: 58 €
Besök från hemtjänsten: 9,50 €/mån

Inkomster som inte skall beaktas när betalningsförmågan fastställs

Barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt pensionslagen, bostadsbidrag, handikapp bidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning, ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd eller ersättningar för kostnader för familjevård eller stöd för hemvård av barn.

Inkomster som skall avdras när betalningsförmågan fastställs

Som avdrag från inkomsterna för beräkning av avgiften beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som skall betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid.

 

Läs mer

Sidan uppdaterades