Infrastrukturnämnden

Infrastrukturnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Ordförande och viceordförande väljs av ledamöterna. Infrastrukturdirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: Avlopps- och vattenförsörjning, räddningsväsendet, trafikplanering, mätningsverksamhet, markutgivning, utbyggnad och förvaltning av allmänna byggnader, mark- och vattenområden samt anläggningar som nämnden förvaltar, miljövård och renhållning samt kollektivtrafik.

Infrastrukturnämnden har hand om och besluter i de ärenden som enligt, lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut hör till nämnden, också de som enligt gällande räddningslagstiftning hör till staden.

Läs mer om infrastrukturnämndens beslutsområden i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2016–2019 leds infrastrukturnämnden av fyra män och fyra kvinnor.
 

 Ordinarie         Ersättare  
 Jessy Eckerman, ordförande S       Ulla Andersson S
 Christina von Hertzen, vice ordförande M       Daja Rothberg
M
 Lennart Isaksson M       Johan Ekstrand M
 Böge Holmberg C       Lars-Göran Åström C
 Wilhelm Mattsson S       Harry Karlsson S
 Pernilla Söderlund
Lib       Roger Eriksson Lib
 Sune Axelsson
Ob       Alexandra von Schantz Åf
 Siv Forsbom
M       Maria Antman S

Sammanträdesdatum

Infrastrukturnämnden i Mariehamn sammanträder år 2019 till ordinarie sammanträden under följande dagar:

15 januari
12 februari
11 mars (måndag)
9 april
7 maj
(13 maj reserv)
4 juni
(23 juli reserv)
20 augusti
17 september
15 oktober
12 november
10 december

Sammanträdena är på tisdagar kl. 18.30 i kontorshuset vid Elverksgatan 1, om inget annat anges. Infrastrukturnämndens justerade protokoll framläggs i infrastruktursektorns kansli till allmänhetens påseende, den tredje vardagen efter mötet.

Sidan uppdaterades