Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 5–7 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer ordförande och viceordförande. Byggnadsinspektören är föredragande i nämnden.

Byggnadsnämnden fungerar som stadens byggnadstillsynsmyndighet och beslutar i de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut åligger nämnden. Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en byggnadsnämnd i varje kommun. Till uppgifterna hör att sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och att utöva närmare tillsyn över byggnadsverksamheten, med hjälp av byggnadsinspektionen.

Läs mer om byggnadsnämndens uppgifter och beslutanderätt i förvaltningsstadgan.
 

 Ordinarie         Ersättare  
 Camilla Hägglund-Palmqvist, ordförande  Msm       Fredrik Häggblom
 
 Clas-Folke Hansen  Ocå       Kaj Bäckman
 
 Viveka Landgärds
 Lib       Björn-E Zetterman
 
 Lasse Welroos  Soc       Kristin Mattsson
 
 Åsa Mattsson  Hi       Gunda Åbonde-Wickström
 

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens mötesdagar 2020:

14 januari
11 februari
10 mars
14 april
12 maj
16 juni
-
11 augusti
8 september
13 oktober
10 november
15 december 

Sidan uppdaterades