Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 5–7 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer ordförande och viceordförande. Byggnadsinspektören är föredragande i nämnden.

Byggnadsnämnden fungerar som stadens byggnadstillsynsmyndighet och beslutar i de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut åligger nämnden. Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en byggnadsnämnd i varje kommun. Till uppgifterna hör att sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och att utöva närmare tillsyn över byggnadsverksamheten, med hjälp av byggnadsinspektionen.

Läs mer om byggnadsnämndens uppgifter och beslutanderätt i förvaltningsstadgan.
 

 Ordinarie         Ersättare  
 Camilla Hägglund-Palmqvist, ordförande MSÅ       Daja Rothberg
MSÅ
 Gunilla Hansen, vice ordförande  Lib       Eva Ekström-Andersen
 Lib
 Viktor Dahlén
 MSÅ       Peter Enberg
MSÅ
 Kjell Sjöblom  S       Lars Söderlund
S
 Clas-Folke Hansen  ÅF       Christer Lindström
Ob

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens mötesdagar 2019:

15 januari
12 februari
12 mars
  9 april
14 maj
  4 juni
-
13 augusti
10 september
  8 oktober
12 november
10 december 

Sidan uppdaterades