Status på vatten och slam

I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre.

Vatten

Tillståndet för vattenkvalitén inom Västra hamnen-området, som är Lotsbroverkets recipient, följs upp enligt ett recipientkontrollprogram. Som referens används en mätstation utanför Skogsö vilken anses vara utom påverkan av verkets utsläppspunkt. Två mätstationer Badhusberget och Korrvik ligger inom det egentliga hamnområdet, därtill mäts vattenkvaliteten längst in i Svibyviken.

Det kan konstateras att recipientens näringsstatus för den senaste 10-årsperioden inte har förändras i någon större utsträckning. Däremot finns en svag trend mot ökade klorofyll-halter.

Slam

Förutom recipientprovtagning i vattenområden har slammet som uppstår som restprodukt vid Lotsbroverket provtagits sedan 2002. Årligen producerar verket ca 3000 kubikmeter slam. Kvalitén på avloppsslam från reningsverk är en spegelbild av vilka miljögifter som omsätts i samhället.

Resultaten från provtagningarna visar mycket låga halter av tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver.

En utförlig sammanställning av status på vatten och slam.

Sidan uppdaterades