Våtmark och vattenstatus

I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre. Därför måste vi på Åland liksom andra Östersjöländer arbeta långsiktigt för att värna en god vattenkvalitet. Hittills uppnår inget kustvatten god ekologisk status enligt Ålands vattendirektiv.

Kommande generationer ska slippa betala priset för vår och tidigare generationers bristande vattenhantering. Det är därför en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. Vad har Mariehamns stad gjort?

Staden har antagit en dagvattenstrategi

Längden på stadens dagvattenledningsnät är 47 km. Det finns också cirka 10 km kombinerade ledningar där dagvatten leds till avloppsvattenledningar. Ett effektiverat nyttjande av tomtmark har lett till att andelen hårdgjorda ytor inom staden har ökat och därmed ökar också volymen dagvatten. Strategin nämner att när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska åtgärder vidtas för att minska föroreningar i dagvatten innan det leds ut i havet. Delar av det dagvatten som leds till Slemmern innehåller mikroskräp, det allra mesta av halterna kommer från trafiken. Det här har konstaterats efter provtagning som gjorts vid Nabben och Lilla holmen.

Dagvattenrening

Vissa delar av stadens dagvattennät har redan idag olika typer av rening. Till exempel renas dagvattnet som uppstår från Ålandsvägen i en så kallad lamellavskiljare vid Lilla Holmen. Dagvatten som uppstår i Västra hamnen renas i filter som är placerade i dagvattenbrunnarna inom hamnområdet som belastas av fordonstrafiken till färjorna.

Multifunktionell våtmark

Genom att anlägga en våtmark vid Nabben kan en dryg halv miljon kubikmeter dagvatten renas, vatten som kommer från trafiknät och industriområden i Mariehamn men också delar av grannkommunen Jomalas dagvatten. Med en multifunktionell våtmark på plats kommer vi att se förbättringar av vattenkvaliteten i Slemmern samtidigt som vi återskapar en naturlig fiskelekplats.

Stadens ansvar och agerande för ett bättre vatten har koppling till följande mål i Agenda 2030:

Mål 14.1 - Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Mål 6.6 - Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem. Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

Mål 15.5 - Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Sidan uppdaterades