Miljöledningsmanual

Manualen är upplagd enligt kapitelindelningen i ISO 14001-standarden. Till varje dokument som är specifikt för Mariehamns stad finns ett sk styrdokument, som anger vem som har fattat beslutet om dokumentet (stadsdirektören), hur dokumentet ska distribueras, vem som har utarbetat underlaget och vem som svarar för underhållet.

Plats för förvaring av dokumentet anges också. Slutligen finns en beskrivning som är hämtad ur resp. kapitel i standarden.

Styrdokumentet anger hur det för Mariehamns stad specifika dokumentet ska innehålla och tas om hand.

Sidan uppdaterades